โครงการเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมกิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ประจำปี พ.ศ.2563

  23 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นายกำพล สายลาด นายกอบต.ห้วยขะยุง เป็นประธานเปิดโครงการเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน องค์กรดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์หรือเข้าร่วมกิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

ซึ่งมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หน่วยงานราชการ องค์กร ตลอดจน คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลอบต.ห้วยขะยุง เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดํารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างขวัญ กําลังใจ ตลอดจนปลูกจิตสํานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น

Poll

ประชาชนชาวตำบลห้วงขะยุง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ